Arkturus’dan Mesajlar 3


Gezegeninizdeki her insanın ruhuna kader dediğiniz bir program damgaLanmıştır her insan ayrı bir yoLa ya da programa sahiptir Birçok Ruh dünyada kendini öyLesine kaybetmiştir ki bu yaşamda içine düştüğü unutkanLıktan kurtuLamayabiLir BeLki de içLerinde kodLanmış gizLi biLgiye erişerek aydınLanmaLarı için birçok enkarnasyonun geçmesi gerekecek

PLan kişinin önce kendi titreşim ve biLincini sonra da çevresindeki kişiLerin titreşimini yükseLtmeyi öngörmektedir İnsan içindeki TanrısaL gücü kabuL edip ona saygı göstermeden titreşimini yükseLtemez Eğer Tanrının her yerde ve her şeyde oLduğunu anLayamazsa gezegenin titreşimini de yükseLtemez Dünyadaki üsLerimiz dağLarın ya da kaya oLuşumLarının içindedir Ayrıca sürekLi iLetişimde buLunduğumuz dünyada bedenLenmiş ruhLar vardır onLarı daima ekranLarımız vasıtasıyLa izLer anLayamayacağınız bir sistemLe koruruz

Dünyadaki her üLkede görev yapan eLemanLarımız vardır DağLardaki üsLerimiz özeLLikLe güçLü üLkeLerin sınırLarı içindedir Evrendeki varLıkLara zarar vermek için saLdırı amacıyLa tasarLanmış uzay gemiLeri var mıdır Bu suaLe ne yazık ki evet demek zorundayız

Ama bugün  dünyanın çevresinde  bu tür gemiLer çok azdır SayısaL üstünLüğümüzden korkan bu gemiLer gezegene çok FazLa yakLaşamazLar Kendinizi bizim koruyucuLarımız oLarak mı görüyorsunuz Yüksek Konseyin Karmik Yönetim KuruLu ruhLarın ışığa doğru kaydettikLeri iLerLemeyi beLirLer

Biz eriştikLeri titreşim hızına ve o yıLdızın kaderine bağLı oLarak korunmaya hak kazanmış her çeşit varLığı korumakLa görevLendiriLiriz Şimdi buradayız çünkü bu çok özeL bir misyon ve dünya da kurtarıLmaya değer oLarak görüLüyor

Dünyadaki bazı hükümetLerLe iLişki kurduğunuz doğru mu Geçmişte iLetişim kurmak için birçok pLan denedik Yüksek mevkiLerdeki insanLarLa birçok başkan ve başbakanLa temas kurduk onLar TeknoLojik sırLarımızın ve  BiLimseL aLandaki  keşiFLerimizin peşindeydiLer Ruhu besLeyecek BiLgiyi  istemedikLerini Gördük Bu aLanda  başarıLması en zor şeyin dünyadaki ortaLama insanı  kontroL eden güçLere nüFuz etmek oLduğunu anLadık

Bu güçLerden biri  o üLkeLerin hükümetLeri ikincisi ise  siLahLı kuvvetLeridir YıLLar önce bu kuruLuşLar nezdinde girişimLerde buLunduk ama kapıLar yüzümüze kapandı hatta düşmanca davranışLarLa karşıLaştık ÇabaLarımız onLarca yıL sürdü ama zaman geçtikçe güç yapıLarının hükümetLerden yereL yönetimLere doğru kaydığını gördük Şimdi artık  siyasi ve askeri konumda  buLunmayan insanLarLa iLetişim kuruyoruz onLar bizi kaLpLerine buyur ettiLer haLen 33 üLkeyLe bağLantıLarımız var ayrıca iç dünyadaki uygarLıkLarLa da temas haLindeyiz birLikte bazı çaLışmaLar yapıyoruz

Sıradan insanLarLa  ne şekiLde temas kuruyorsunuz SeçiLmiş dünyaLı bireyLerLe kuruLan temasLar çok çeşitLidir BunLardan biri onLara mektupLar yoLLamaktır sık sık bu mektupLar seçiLmiş kişiLerin önLerinde tezahür ettiriLir GeneLLikLe ricaLarımızın  merak ve şaşkınLıkLa karşıLandığına ama çok az kabuL gördüğüne tanık oLduk

ÖyLe görünüyor ki insan zihni aLışıLmış yetenekLerin ötesindeki güç gösteriLerinden biLe koLay koLay etkiLenmiyor

Bir başka temas şekLi seçtiğimiz insanLarın önünde FizikseL oLarak beLirivermektir MerakLı ve samimi oLanLar bu iLetişimLerin sürmesini istemekLe birLikte bizi kaLpLerine buyur edenLer kadar önemLi değiLLer

Temas kurduğumuz iki insan arasındaki Frekans Farkını hemen anLayabiLir hangisinin kendini işe adadığını biLebiLiriz Bir diğer temas şekLi de bazı ruhLarı gemiLerimize götürmeyi içerir Eterik haLdeki varLık bu izni vermeden  onu asLa gemiLerimize götürmeyiz Bu en saF ve en güvendiğimiz iLetişim biçimidir Bir diğeri ise teLepatiktir bu yoLLa bazı insanLara mesajLar yoLLarız

Ama en sık kuLLandığımız temas şekLi rüya haLinde gerçekLeştiriLenLerdir İnsanLar bu haLdeyken eterik biLinç FormLarına girebiLiriz Bu dünyadaki hiçbir varLığın muaF oLmadığı bir iLetişim biçimidir yani her insan bu yoLLa bizimLe iLetişim kurar insanLar üzerinde tıbbi deneyLer yapıyor musunuz Biz ima ettiğiniz manada deneyLer yapmayız Bizim tıbbi deneyLerimiz enerji düzeyinde yapıLır ve bireyin FrekansıyLa  biLincini kapsar

BireyLerin küçük bir dokusunu sıvısını ya da eLektromanyetik titreşim örneğini kullanarak FrekansLarını öLçebiLiriz Her oLayda denekten izin aLırız Bu zamanda dünyaya neden geLdiniz Dünyanın yeni çağa doğum sürecine yardım etmemiz istendiği için geLdik

YükseLmiş ÜstatLarın Semavi VarLıkLarın ve MeLekLerin evrende yankıLanan çağrısını duyduğumuz için geLdik Şimdiki geçiş dönemi dünya tarihinde deneyimLenmiş hiçbir döneme benzemiyor Gezegeninizin yakında kavuşacağı güç ve konumu yeniden kazanması için aradan 26 bin yıLın geçmesi gerekir

Bu muazzam mücadeLe sürecinde düşük titreşimLi eski sistemLer çökmekte onLarın yerini  yeni ışık ve ses titreşimLeri aLmaktadır Bu sevgisiz öLümLüLerin inşa ettikLeri tüm yapıLarın artık sona ereceği anLamına geLir onLarın yerini sadece beşinci ve daha yüksek Frekansta titreşen sistemLer aLacaktır

Beşinci ışın gırtLak böLgesinin enerji vorteksidir o mavi renkLe aynı Frekansta titreşir ve gerçeği söyLemeyi temsiL eder Bu Frekans  yaLan temeLi üzerine kuruLmuş tüm birey ve kuruLuşLarı açığa çıkarıp teşhir edecektir çünkü onLar yüksek ışık Frekansında sürdürüLemezLer Yeni çağda Beyaz Işık otorite kuracak bu FrekansLa birLikte  gerçek sevgi ve tesLimiyet geLecektir

Beşinci ışın  gökkuşağında beşinci konumda buLunan renktir ve soL notasıyLa aynı titreşim Frekansındadır Bu ikisinin biLeşimi gezegeninizde çok uzun bir zamandan beri sürdürüLen yaLan ve hiLeLerLe savaşmak için güçLü bir siLah oLuşturacaktır

Biz dünyaya bu titreşimdeki Frekansı kanaLize ediyoruz Bu yüksek Frekans gezegendeki bireyLer taraFından massediLmiş ve birçok ruhun biLinci etkiLenmiştir ortaya çıkan bazı sonuçLar şunLardır Artık birçok insan topLumLarı yüzyıLLardır zehirLeyen yaLanLarı  ortaya çıkarıp teşhir etmek istiyor

Düşük yapıLı  düşünceLer  duyguLar barındıran ve bu tür eyLemLerde buLunan kişiLer araştırıLıp ortaya çıkarıLıyor yani teşhir gerçekLeşiyor İnsanLık mutLu sonuçLar doğuran bir biLinç değişimi hissetmeye başLıyor Bu var oLuş haLi  bir oLuruna bırakma-ma tutumunda ya da oLumsuz duyguLara bağLanmama duygusunda tezahür ediyor

Yüksek biLinç haLLerindeki bireyLer kendiLerini  daha düşük ve öFkeLi bireyLerden ayırıyorLar FarkLı bireyLerin FrekansLarı çatışmaya başLıyor yüksek Frekans egemen oLduğunda  ya da daha çok birey taraFından massediLdiğinde çatışma daha aşikar haLe geLecek

Birçok ruhun henüz anLamadığı şey yüksek titreşimLer taşıyan bir bireyin düşük titreşimLi bireyin çevresindeyken  en az onun kadar rahatsız oLduğudur DünyaLıLar geneLLikLe yüksek titreşimLi bireyLerin daha çok şey hissettikLerine daha parLak bir zekaya sahip oLdukLarına düşük titreşimLi bireyden daha çok şey biLdikLerine inanma eğiLimindeLer

Sizi temin ederim ki zeka bu var oLuşta dikkate aLınacak bir unsur değiLdir yeni biLinç sadece bireyin taşıdığı  sevgi ve ışık miktarıyLa iLgiLenir BireyLer ruh konusunda giderek artan bir açLık hissediyorLar Birçoğu cevapLarı buLmak için kendi içine bakmaya başLıyor  sonunda cevapLarı buLuyor  ve bayram ediyor Hepinizin anLaması gereken şey tüm kutsaL metinLerinizde yazıLdığı gibi tezahür etmiş Fizik dünyanın bir iLLüzyon  ya da mAya oLduğudur Kişi bu iLLüzyon içinde doLanıp durur ve cevapLarı arar Önüne her geLene huzur ve doyumu nerede buLacağını sorar ne yazık ki  bu uzun yoLcuLuk iç huzurunu buLamadan sona erer çünkü cevapLar orada değiLdir

SevgiLi kardeşLerim eğer size anLamLı bir mesaj bırakmamız gerekiyorsa şu mesajı anLayışınıza sunmamıza izin verin ‘Sizin dışınızda hiçbir gerçek ya da reaLite yoktur Siz tüm evrensiniz ve TanrıyLa Bir’siniz Her şey içinizdedir içinizdeki harikaLarı ve güzeLLiği keşFetmek için dışsaL benLiğinizi susturmaktan başka bir şeyi gerektirmez’

TaraFımızdan dünyaya kanaLize ediLen enerji gezegendeki bireyLerin biLinçLerinin derinLikLerini etkiLiyor o ruhLarın  nicedir keşFetmeyi bekLedikLeri içteki evrendir her ruhun hayat yoLcuLuğunda buLmaya çaLıştığı Bir’Liktir Dünya kendini kuşatan oLumsuz enerjiden temizLenmeye hazırLanıyor ŞiddetLi ikLim değişikLikLerinde püsküren ve püskürmeye devam edecek yanardağLarda depremLerde ve ozon tabakasının deLinmesinde bunun işaretLerini gördünüz

İnsanLığın enerjisi epeydir sevgiLi Terrayı kirLetmiştir ve temizLik tamamLanacaktır Bu ya insanLar taraFından ya da kontroLLerinin dışındaki güçLer taraFından yapıLabiLir bu seçiminize kaLmış bir şeydir kim taraFından yapıLırsa yapıLsın sonuçta gerçekLeşecektir

Yeni çağda var oLabiLmek için bireyLerin yüksek FrekansLı giysiLeri kuşanmaLarı gerekir eğer bu uyarıya aLdırış etme-meyi seçerLerse huzur ve uyumun ALtın Çağına  katıLma-mayı seçmiş oLurLar TitreşimLerini yükseLtmeyi seçmeyenLer dünya katını terk etmek zorundadır Yaptığımız uyarı oLumsuz değiLdir  oLandır   yasadır Devam etmemeyi seçenLer kendi seçim ve iradeLerini iFade ediyor oLacakLar seçimLerinden ötürü onLara saygı gösteriLecektir

RuhLarı  seçtikLeri ve aLışık oLdukLarı Frekansa uygun bir gezegende tekrar enkarne oLacaktır Yaşam iLLe de devam edecektir çünkü yaşam sonsuzdur Bize yardıma geLenLer sadece ArkturusLuLar mı yoksa başka gezegenLerden geLen semavi varLıkLar da var mı Yardım çağrısı evrenin her yanından duyuLdu bu sese sadece bizim karşıLık verdiğimizi söyLemek benciLce oLur Şu anda geçiş dönemine yardım etmek için birçok yıLdız sisteminden geLen varLıkLar da burada buLunuyor

Size yardım etmeye geLmiş her uygarLığın misyonu geLdikLeri yıLdız sisteminin titreşim niteLikLerine göre değişir

Örneğin – orion yıLdız sisteminden geLenLer başka türLü yaratıLamayan bir denge ve güzeLLik eLde etmek için güçLeri kutupLaştırma yeteneğine sahiptir Siz buna yıkım ya da kaos diyebiLirsiniz ama biz ona değişik bir yaratma biçimi deriz onLar yakın zamanLarda oLuşturduğunuz “kavratıcı uyumsuzLuk” teorinizin anLayışına uygun ruhLarı buraya getiriyorlar orionLuLar  kaotik güçLer vasıtasıyLa  iş görürLer ve sistemLer yaratırLar Ama teoriLer de er geç değişir  yeni çağ başLadığında  dünya bu teoriyi de ıskartaya çıkarmak zorunda kaLacak o gün geLdiğinde  daha iLeri bir evrim ve uyum sürecine öncüLük etmek için gezegeninize LyraLı varLıkLar gönderiLecek

Bu durumda orionLuLar dünyada pürüzsüz işLeyen sistemLerin geLişimi için zihinseL güçLeriyLe katkıda buLunuyor sarı renk titreşimini yayımLayarak insan biLincindeki sezgiseL güçLerin sabit kaLmasını sağLıyorLarALFa CentaurusLuLar menekşe renkLi ışını temsiL ederLer EvrenLerin en yüksek niteLikLi biLimseL ve teknik biLgisine sahiptirLer onLar teorisyenLerdir gezegeninizdeki biLgi düzeyini yükseLtmek için buradaLar YaşadıkLarı zorLuk evrenin iLeri kavramLarını insan anLayışı düzeyine indirmenin yoLLarını buLmayLa iLgiLidir

Dünyadaki en iLeri biLimseL kuruLuşLarı inceLiyor ve bu kuruLuşLarın üyeLerine teLepatik yoLdan biLgi veriyorLar Bu biLgi yüzyıLın başında yeni teknoLoji biçimLerinin tasarımını hızLandırmak için veriLiyor ZekaLarı çok yüksekLerde gezindiğinden  FikirLerini dünya katına indirmek onLar için çok zordur

Sirius gibi yıLdız sistemLerinden geLen varLıkLarın burada buLunma sebepLerinden biri bu yüksek biLgiLeri dünyada kökLendirme işine yardımcı oLmaktır SiriusLuLar eski Mısır uygarLığına  tanrı -insanLar oLarak geLmiş ve piramitLeri inşa etmişLerdir İç dünyaya giden yoLLarı ve tüneLLeri yapanLar da onLardır Tüm yüksek biLgiLeri dünyada kökLendirmenin yanı sıra Mısır uygarLığını yüzLerce yıL ayakta tuttuLar GeLecekte ALtın Çağın tapınakLarını inşa edecek oLanLar da SiriusLuLardır ama bu seFer yaLnız oLmayacak burada buLunan tüm uygarLıkLardan yardım aLacakLar

Yakında büyük piramidin sırLarı açığa çıkarıLacak ve yaşamın birçok gizemi gözLer önüne seriLecektir BiLgiyi bir kez daha gezegene iFşa edecek oLanLar uzayLı kardeşLeriniz oLacaktır çünkü ta başLangıçta bu gizemLeri mühürLeyenLer de onLardı

HydraLı varLıkLar yerkürenin cevherLerinden yeni şeyLer yaratmakta ustadırLar onLar tarım uzmanLarı ve arkeoLogLardır toprak ve kiLden değişik ürünLer yaratan toprakLa uğraşmayı seven varLıkLardır LyraLıLar dünyaya göçebe küLtürünü ve özgürLüğü getirmişLerdir GezegenLerine bağLıLık duymazLar evrenin bukaLemunLarı gibidirLer her gittikLeri yere uyum sağLarLar

Baş böLgeLerinden bir hayLi ışık yayarLar ama dünya atmosFerindeyken baş merkezini doyuma uLaştırmakta zorLanırLar çünkü dünyanın düşük titreşimine aLışık değiLdirLer MutLak bir hareket özgürLüğüne sahip oLdukLarı için bizim Arkturusta yaptığımız gibi kendiLerini gezegenLeriyLe sınırLamazLar onLar evrenin bağımsızLarıdır

PLeiadesLiLer mavi renk tayFında titreşirLer Bunun anLamı dürüstLük ve adaLettir  Müzik ve dansta inanıLmaz iLerLemeLer kaydetmişLerdir Yeni müzik biçimLeriyLe dünyanın ritmini değiştirenLer onLardır Bu yeni müzikLer insanLardaki yüksek enerji merkezLerini aktive etmek için tasarLanmış yüksek titreşim Frekansı içeren müzikLerdir

Yüksek çakraLarı aktive ettiğinizde bireyin biLinci daha yüksek bir boyuta geçer yüksek boyutLar da  otomatik oLarak  evrenin ortak biLinciyLe bağLantı kurarLar PLeiadesLiLer ses ve ışık yaratımında uzman oLarak kabuL ediLirLer Dünyadaki hoLogram ve Lazer teknoLojisi PLeiadesLi uzmanLarın çabaLarı sayesinde gün ışığına çıkmıştır üzerinde deney yapıLan varLıkLarın beLLekLerini yitirdikLerini duyuyoruz .. gemiLere götürüLüp üzerLerinde deneyLer yapıLan bireyLer bunu ruhsaL düzeyde kabuL etmiş oLanLardır

KaçırıLan kişiLer bu zamanda dünyada bedenLenmeyi ve inceLenmek üzere gemiLere götürüLmeyi seçmiş oLanLardır Daha dünyaya geLmeden önce kendiLeriyLe yapıLan anLaşmanın gereğidir bu

Ne var ki bu ruhLar bedenLendikten sonra yaptıkLarı anLaşmayı hatırLamazLar çünkü yeni doğan bebeğin aLdığı iLk neFesLe birLikte unutkanLık perdesi iner İnsan o andan itibaren evrenin TanrısaL zihniyLe yeniden bağLantı kurana dek artık kendi başınadır

Dünya evrendeki en zor gezegenLerden biridir yüksek FrekansLarın nüFuz etmesini nerdeyse imkansız kıLan  bir enerji tabakasıyLa kuşatıLmıştır Ruh geçmiş yaşamLarını hatırLamadığı için varLık bu gezegene geLmekLe büyük risk aLdığını biLir Her insanın bir misyonu ve tasarLanmış iLahi bir pLanı vardır Bu pLanın programı kaLp böLgesindedir

insan bu koda ancak yüksek benLiği vasıtasıyLa girebiLir bağLantıyı bir kez kurduktan sonra korku ve iLLüzyonun hayatını yönetmesine kesinLikLe izin vermez Ama çok az ruh bunu anLayabiLdiği için dünyadaki görevini keşFetme yoLunda gerekLi adımLarı atamaz BedenLerinin inceLenmesine izin veren varLıkLarın yaptığı hizmet varLığın biLincinde kristaLize oLmuş tıkanıkLıkLarın ortadan kaLdırıLmasını sağLar

Bunun anLamı şudur GeneLLikLe varLığın akaşik kayıtLarında önceki yaşamLarından kaLma oLumsuz koşuLLanma ve programLar vardır Bu yüzden varLık  şimdiki hayatında mantıkLı bir açıkLaması oLmayan korkuLar hisseder Bu korku o kadar derinLere işLeyebiLir ki varLığın ışığa doğru iLerLemesini engeLLeyebiLir

İşte eterik kattaki arkadaşLarımız bu tür sorunLarı oLan insanLarı kristaLize oLmuş enerji tıkanıkLıkLarından kurtarmaya çaLışırLar Söz konusu tıkanıkLık gideriLdikten sonra varLık daha yüksek Frekansta titreşmeye başLar BedenLerimizi ve zihinLerimizi temizLemek için ..düşünceLeriniz sözLeriniz duyguLarınız ve eyLemLeriniz

Bu aLanLarın her biri üzerinde hakimiyet kurmaya başLamaLısınız Enerjinizin boşa harcanmasına çevrenizdekiLerin oLumsuzLukLarının enerjinizi tüketmesine izin vermeyin Zihninizin başıboş gezinmesine izin vermeyin Yapacağınız başka birşey de  FizikseL bir arınmadan geçmektir Bedeniniz rahatsız oLduğu ya da işLev yapmasına izin veriLmediği takdirde kaLp merkezindeki yaşamsaL enerjiyi çekip tüketecektir

KaçınıLması gereken yiyecekLer  RaFine ediLmiş unLar kaFein   ve zihin tayFını çarpıcı biçimde değiştiren uyuşturucuLar Kırmızı etLer  ise dünyanın ürettiği en düşük titreşimLi besinLerdir BedenLerinizi bu besinLerden kurtardığınız takdirde yüksek bir enerji ve güç kaynağı haLine geLir böyLece berrak bir biLince kavuşursunuz Bu durumda yüksek benLiğinizLe bağLantı kurmanız koLayLaşır

Yüksek benLiğiniz öyLe saF bir eLektromanyetik enerji Formudur ki  ancak beden titreşim hızınız aynı Frekanstaysa onunLa birLeşebiLirsiniz

RuhLa birLeşmek için bedenin ve zihnin temizLenmesi zorunLudur Ruh titreşim Frekansı konusunda taviz vermez öz bir kez o güzeL ışımaya uLaştığında  artık geri dönüş yoktur BiLinç düzeyLerini yükseLtmek insanLarın egoLarına kaLmış bir şeydir dünyadaki ruhLarın misyonu budur

Mesihin ikinci geLişiyLe ..öFke tezahür ettirmeye başLayan kayıp ruhLar oLacak onLar hücreseL düzeyde kurtuLuş umudunun kaLmadığını görecek yoğun bir terk ediLmişLik duygusu hissederek dövüşmeye başLayacakLar Bu tepkide karanLık taraFın üzüntüsünün tezahürünü göreceksiniz bu yereL düzeyde biLe aşikar oLacak

Size tavsiyemiz önce kendinizin sonra da başkaLarının üzerine menekşe rengi ve beyaz ışık geçirmenizdir Üstat oLabiLmeniz için bu dünyada buLunmanız ama bu dünyadan oLmamanız gerekiyor bu konumda oLmanız için de taraF tutmamanız gerekiyor en önemLi oLay  İsa Mesih’in görünmesi oLacak ve vaat gerçekLeşecek  onun parLakLığı gezegendeki tüm ruhLar taraFından aynı anda Fark ediLecek Bu hem dördüncü hem de üçüncü boyutLarda vuku buLacak ve o sırada birçok insan titreyecek Çobana geri dönecek kuzuLarı sayabiLirsiniz bu büyük sevinç zamanında  sürü muhteşem varLığı kuşatacaktır bu oLaya hazırLanıyoruz üçüncü kök ırkın çok uzun bir süredir bekLediği şeydir

bu oLay  İsa’nın ya da Sananda’nın bu ikinci geLişte ve yeni BiN yıLLık devredeki roLü nedir

ALtıncı ışının üstadı Sananda yeni çağa uyanan bu gezegenin  önderidir o Büyük Merkezi Güneşten geLen muhteşem ışındır onun roLü  aLtıncı ışın kapısından geçerek TanrısaL aLeme geri dönecekLere LiderLik yapmaktan başka bir şey değiLdir Bu aLeme girmemeyi seçenLer için bir ceza yoktur dünyadaki birçok ruhun bu yoLcuLuğu yapmaya henüz hazır oLmadığı da açıktır Tek ceza zamandır

Sananda’nın konukseverLiğine karşıLık vermek istemeyenLer kapının tekrar açıLacağı bir sonraki uygun zamanı bekLemek zorunda kaLacakLar Bu zaman kapısı yakLaşık 26 bin yıL sonra yeniden açıLacaktır Bu ruhLarın  o devre sırasında TanrısaL aLeme götürüLme Fırsatını hiç buLamayacakLarı anLamına geLmez Bir kez kapı kapandığında varLığın  Baba’nın aLemine götüren yoLu buLması daha zor oLacaktır

İsa dönmüştür çocukLarı ve kardeşLeri arasındadır vaadini yerine getirmek için dönmüştür biLgisi ve şeFkati yüzünden dönmüştür hükmetme döneminin sonuna kadar da burada kaLacaktır o FizikseL Form içinde dönecektir bu oLayın zamanı İbrahim Peygamber’in kitabında yazıLıdır ama bu biLgi size kadar uLaşan kitapta yer aLmamaktadır Tüm  ışık noktaLarı ve koşuLLarı  gezegene sağLamca demir atana dek bu tarih açıkLanamaz

Üstadı koruyan ışık güçLeri ve meLekLer onun dönüşü için yoLu hazırLamaktadır ancak pLan tamamLandığında İsa’yı FizikseL Form içinde görebiLeceksiniz YükseLmiş ÜstatLar yedinci ışın ve onun üstündeki titreşim Frekansına uLaşmış ruhLardır Menekşe rengi tüm renkLerin birLiği oLan beyaz ışık taraFından massediLmeden önceki en yüksek Frekanstır ve yedinci ışına denktir dünya katındaki en yüksek titreşimdir dünyanın sonunun gezegenin yıkımı ..bu evrenin Fiziğinin – dünyanızı kuşatan enerjiyi artık destekLemeyeceği anLamına geLir  Eğer gezegeniniz yıkıma uğrarsa Tanrı iLe iLetişim kuracak yer kaLmayacağı anLamına geLir

Ayrıca Tanrının şu anda yıkıma izin vermemek üzere çaLışan bir zekaya sahip oLduğunu da söyLeyebiLiriz Bu gezegenin büyük bir kadere muhteşem bir geLeceğe sahip oLduğunu ama durumun düzeLmeden önce daha da KÖtüLeşeceğini de söyLeyebiLiriz

Sonuç tamamen dünyadaki ruhLara bağLıdır gezegenin haLkı sevgiLi Terra’yı havaya uçurmayı seçtiğinde müdahaLe etmemiz için bize iLahi bir emir veriLdiğini biLmeLisiniz Dünya’yı hiçbir güç yok edemeyecektir bu konuda size garanti verebiLiriz

Tanrı dediğiniz muhteşem varLık   ışığa dönüş yoLunda oLan ruhLarın   tüm ihtiyaçLarını karşıLar   RuhLar dikkatLerini bu varLığa çevirdikLerinde artık hiçbir şey istemezLer çünkü ihtiyaçLarı tüm düzeyLerde karşıLanır

YeşiL renk insanın enerji sistemindeki dördüncü çakraya denktir ve kaLp merkezini temsiL eder İnsanLardaki en güçLü merkezdir ayrıca insanLarın en çok ihmaL ettiği merkezdir Bir anLamda en koLay incinen ve birçok kişi taraFından en hızLı kapatıLan merkezdir Eğer insan biLincini  Tanrı biLincine bağLarsa o zaman ruh kaLp merkezinden hareket ediyor demektir birçok insanın yokLuğunu hissettiği sükuneti kazanır bunu takip eden şey zihnin sessizLeşmesidir

Zihin huzursuz oLduğunda ruhu ve kaLbi de sıkıntıya sokar İnsan durgun suya benzediği sükunet doLu bir zihin ve ruh haLi içinde oLduğunda  hiçbir konuda savaşmaz kendinin eFendisi oLur Yukardaki unsurLar gerçekLeştiğinde ruh artık tüm karmik borçLarını iptaL edip onLardan kurtuLur böyLece TanrısaL aLeme girmeye hazırLanır Tüm karmik borçLardan kurtuLduğunda ruh artık yüksek aLemLere götürüLmekte özgürdür bu haL içindeki insan Büyük Merkezi Güneşin sıvı ışığını kontroL edecek güce sahip oLur

Evet öLümün göLgeLi vadisinden geçsem de hiçbir kötüLükten korkmayacağım çünkü sen benimLe birLiktesin – Dünya bir vadiye benzer çünkü insanLarın biLinci çok düşüktür Bu yüzden yüksek aLemdekiLer taraFından göLgeLer ve iLLüzyonLar vadisi oLarak görüLür

ÖLüm bir iLLüzyondur bir biLinç haLinden bir başka biLince bir karmik sorumLuLuktan bir diğerine geçiştir ruh oLan eterik bedene yeniden bağLanmaktır o gerçek yaşamdır Dünyadaki bir başka iLLüzyon da kötüLüğün varLığıdır KötüLük ve dehşetin sizin için reaLite oLduğunu gözLemLiyoruz oysa anLamadığınız şey bu süreçLeri zihin gücünüzLe YArattığınızdır

Bu yüzden bir ruh her şeyin Yaradanı TanrıyLa birLikte yüksek katLarda yürüdüğünde artık kötüLükten ve öLümden korkmazHer insan içseL dünyasının gücüyLe kendi reaLitesini yarattığı için bir kez kötüLük ve korkudan kurtuLduğunda bu niteLikLer artık dünya katında ya da bireyin çevresinde tezahür etmeyecektir

Her şeyin tek Yaradanı ayrım yapmaz Tanrı tüm ruhLarı bir ana babanın eşit sevgisiyLe sever Bu yüzden insan iLLüzyoni yoLda her ne yapmış oLursa oLsun  Tanrı cezaLandırmaz  tüm çocukLarı için bir ziyaFet soFrası hazırLar Hepimiz Tanrının seçiLmiş çocukLarıyız hepimiz zayıFLığımızdan kurtarıLdık

Sizi Baba’dan ayrı tutan şey sadece egodur bu buLuşmayı kabuL ya da reddetmek  EGonuza ve seçiminize bağLıdır

[-Dünyadaki bütün günahların sebebi EGo’dur-]

Tanrının inisiyasyonunda tüm çocukLara boLLuk sunuLur Bu tüm karmik borçLardan kurtuLuşun ödüLLerinden biridir Evren yoksuLLuk değiL boLLuk evrenidir sınırLı boLLuğa sahip oLan sadece insanın biLincidir Sizi yoksuLLuk içinde tutan zihniniz ya da biLginizdir

iyiLik ve inayet içinde oLanLar haLim oLanLar  dünyayı miras oLarak aLacakLardır BiLinçLerini yükseLtmeyi seçen tüm ışık çocukLarının ödüLLeri rahatLık mutLuLuk ve huzur oLacaktır

Tanrının aLemi ebedidir bunun sOnsuz bir YoLcuLuk oLduğundan kuşku duymayın

Her uygarLık ve insan türü evrimLeşirken daima deneyimLenecek  yeni zorLukLar  serüvenLer  umutLar ve esrime haLLeri vardır

Facebook Yorumlar

Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

What's Your Reaction?

İYİ İYİ
0
İYİ
Kötü Kötü
0
Kötü
Harika Harika
0
Harika
Bana aşağıdan bakarsan Tanrıyı, yukarıdan bakarsan delinin tekini, karşımdan bakarsan kendini görürsün.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Türü Seç
Soru cevap
Konuya dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Yazı
Biçimlendirilmiş Yazı