Arkturus’dan Mesajlar 2


1
1 Paylaş, 1 puan

Geride bıraktığımız toprakLar  bırakıp geLdiğimiz gezegenimizdir  Yuvamız o toprakLardır ve bizim için kutsaLdır Arkturusun enerjiLeri tüm evreni etkiLer  Bu titreşimLerin  Arkturusun buLunduğu beşinci boyut Frekansına girmeye hazırLanan  tüm varLıkLarın biLincine nüFuz etmesi tasarLanmıştır

Arkturus öğretmendir gezegenLerin kavramLaştırıcısıdır  Arkturus öğretiLeri  insanLarı ve ışıktaki diğer varLıkLarı  kapanLarından kurtaracaktır Gezegenimizden yayıLan  ve nabız gibi atan güç eterLerin müzisyenLer küresine benzer

Bu güç kaynakLarına çok saygı duyarız  onLar oLmadan varLığımızı sürdüremeyiz  gezegenimizden uzaktayken  bu  güç kaynağı  ihtiyacımızı karşıLar  BeLirLi araLıkLarLa anayurdumuza dönmemiz gerekir bu saygı duyduğumuz bir ritüeLdir  Ruhen besLenmek için buna ihtiyacımız var oradan aLdığımız gücü başka hiçbir yerden aLamayız

DoğaL enerji akışına karşı savaştığınızı bu yüzden genç yaşta öLdüğünüzü gözLemLiyoruz  Arkturus  OLumLu (pozitif) enerji boLLuğuna sahiptir  enerji osmoz işLemiyLe  biLincimize  ve varLığımıza süzüLür  Bunu yapamazsak  biz de sizin gibi genç yaşta öLürüz  Bu yüzden Büyük Merkezi Güneş’ten  Arkturus’a geLen  bu enerjiye saygı duyar  onu aziz tutarız

Gezegeninize  neden saygı göstermediğinizi  neden onu onurLandırmadığınızı anLayamıyoruz  SevgiLi Terra (Dünya)  neden oLumsuzLuk içinde  Neden kendini kuşatan kirLiLikten boğuLacak haLde  Neden yanardağLar püskürüyor  Neden yeryüzü depremLerLe sarsıLıyor

Dünyanızdaki oLumsuz enerji FormLarının yoğunLuğu o kadar güçLü ki  enerji dengesi  hepten bozuLmuş durumda  Eğer bu gidiş durduruLamazsa  geLecekte dünyanın ekseninin kaymasından korkuyoruz  Ama yine de biLdiğiniz dünya  göz açıp kapayıncaya kadar değişecektir

[O Gün ki Arz başka tebdil olunur  Semavat da ..]

YıLdız geminizin adı nedir  Gemimizin adı Athena’dır  Gezegeninizdeki Yunan tanrıçası gibi ona dişi oLarak hitap ediyoruz  Gemimiz evrendeki en güzeL yıLdız gemiLerinden biridir  onun ihtişamıyLa pek az gemi yarışabiLir SaLdırı amacıyLa değiL  savunma amacıyLa tasarLanmıştır

Geminizin ana böLümLeri .. Biz özeLLikLe  depoLama için kuLLanıLan böLümLerden çok  yaşam sistemLerinizi destekLeyen böLümLerLe iLgiLeniyoruz  Önce Kumanda Köprüsünü tariF edeLim Köprünün ovaL bir şekLi vardır önemLi kararLar burada veriLir

Bu böLüm  biLgisayar sistemi vasıtasıyLa geminin tüm böLümLerine bağLıdır Bizdeki biLgisayar sistemi kristaL gücüyLe çaLışır kristaLLer dünyanızdan birçok ışık yıLı uzakLıktaki henüz keşFedemediğiniz bir gezegenden geLir Büyük Merkezi Güneşten ışık enerjisini çekip gemiye aktaracak niteLikte kristaLLerdir bunLar

Tüm ana enerji kaynakLarı Kumanda Köprüsünün etraFına daireseL şekiLde diziLmiştir köprüyü besLeyecek enerji akımının daireseL oLması gerekir  çünkü evrendeki enerji akışı her zaman spiraL çizer Köprünün her yanında ekranLar buLunur ama hiç pencere yoktur Zaman ve uzayı çoktan aştığımız için biz pencereye ihtiyaç duymayız teLepatik yetenekLerimizLe ve gemideki aygıtLar vasıtasıyLa görürüz Ayrıca dış kamera kuLLanmadan gemi duvarLarının ötesini görmemizi sağLayan ir donanıma da sahibiz Köprü sadece titreşimi yüksek varLıkLarın orada buLunmayı hak etmiş oLanLarın yeridir Titreşimi düşük bir varLık köprüye girdiğinde hastaLanır hatta biLincini yitirebiLir Köprüye izinsiz girenLeri haber veren  bir aLarm sistemi vardır PLan ve Rapor BöLümü dediğimiz böLümde gemi mürettebatının misyonuyLa iLgiLi pLanLar yapıLır Birçok aLt ünitesi oLan bu böLümün iLginizi çekecek kısmı yıLdız gemisinden görevLe ayrıLan arkadaşLarımızın dönüşte raporLarını sundukLarı yerdir YapıLan yoLcuLukLarın kayıtLarı burada depoLanır Hem görevLiLerin hem de iLetişim kuruLan dünyaLıLarın isimLeri bu raporLarda yer aLır

Birçok dünyaLı bizimLe iLetişim kurduğunun Farkında biLe değiLdir HatırLama Merkezi geminin bizi Arkturus’a bağLayan böLümüdür Tıpkı sizLer gibi biz de ara sıra kökLerimize dönmeye ihtiyaç duyarız Bu merkez ne zaman ihtiyaç duysak gezegenimizLe bağLantı kurmamızı sağLamak için tasarLanmıştır adeta Arkturus gezegeninin bir kopyası gibidir bir inziva yeridir

Mürettebatın eterik bedenLerini aLıp Arkturus’a götürme yeteneğine sahiptir Dünya çevresinde kaLış süremiz uzadıkça mürettebatın HatırLama Merkezini  daha çok kuLLandığını görüyoruz Dünyanın kaba titreşimi tüm arkadaşLarımızı oLumsuz yönde etkiLiyor  Enerji Dönüştürme ve DepoLama ALanı gemide ortaya çıkan atık madde ve enerjiyi  dönüştürmek için tasarLanmıştır

Dönüştürmenin ana maddesi sudur çünkü dünyanız bir su gezegenidir Geminin tüm atık maddesini ışık enerjisi kaynağına dönüştürür eLde ettiğimiz bu enerjiyi de saF besin maLzemesi üretmek için gemi dışından su getirmek için kuLLanırız

Besin derken sizin yediğiniz türden yiyecekLerden söz etmiyoruz çünkü bizim besinimiz dönüşüme uğratıLmış enerjidir Bu böLüme gider gerekLi dozajda enerji aLırız Uyuma BöLümLeri rüya haLini aktive eden böLümLerdir RüyaLarımızda  HakimLer Konseyindeki semavi kardeşLerimizLe temas kurmak için yedi günde bir Uyuma BöLümLerine gireriz

Bu uyguLama misyonumuzu sürdürebiLmemiz için bize gerekLi dengeyi sağLar çünkü dünya atmosFerinde  dengesiz haLe geLmek çok koLaydır  Ayrıca TanrısaLLığımızın özünü iFade ettiğinden bu FaaLiyete büyük saygı duyarız Uyuma BöLümLeri biz uyurken seçiLmiş yüksek FrekansLarı biLincimize aktarmada kuLLanıLır Gerçekten de rüya ve uyku haLinde  evrenin yüksek aLemLerine girer buraLarda yüksek konseyLerin FrekansLarına katıLırız Sadece dördüncü ve beşinci boyut varLıkLarı bu kanaLLara girebiLirLer Siz de uykunuzda  eterik bedeninizLe bu FrekansLara girip çıkarsınız ama uyanınca  hiçbir şey hatırLamazsınız

BirLeşme Merkezi  üremek için seçiLmiş bireyLerin bir araya geLdikLeri böLümdür Bizim uygarLığımızda üreme herkesin yapabiLeceği bir FaaLiyet değiLdir çünkü adayLarın hepsi  geçirmek zorunda oLdukLarı sınavLarı başarıyLa veremezLer ÖzeLLikLe titreşim Frekansının beLLi bir düzeyin üzerinde oLması gerekir DayanıkLıLık düzeyLeri  ışık titreşimine yükseLmiş iki varLık bu böLüme aLınır ve üreme işLemi başLar

Bu işLemi gerçekLeştiren varLıkLar asLa birbirLeriyLe FizikseL bir temasa girmezLer VarLıkLardan biri  evrenin erkek enerji kaynağını  diğeri ise dişi enerji kaynağını temsiL eder ZihinseL birLeşme işLemiyLe iki enerji  mükemmeL bir denge içinde stabiLize oLur Işığın  üreme işLemiyLe eLektron [yani ruh] gücü her iki varLığın içinden akarak ışığın bir kopyası oLan başka bir varLık yaratır Bu işLemin yapıLdığı daire şekLindeki böLüm duvarLarda ve iç kısımda kendine has bir programLama içerecek şekiLde özeL oLarak tasarLanmıştır

Sonra yeni yaşam Formu özeL bir birime taşınır Arkturus’a götürüLüp oradaki aiLe birimLerine tesLim ediLinceye dek uygun titreşim Frekansı içinde korunur Yeni yaşam FormLarına bakan özeL varLıkLar vardır bu programın düzeni asLa bozuLmaz [ona Ruhumuz’u gönderdik de Ruhumuz kendisine tastamam bir insan şeklinde göründü ..benim için bir oğlan nasıl olur bana bir beşer dokunmadı  Ve ben azgın olmadım ]

Gümrüksüz Liman gezegenimizLe yoLcuLuk yaptığımız gezegenLer arasındaki aLışverişi sağLayan aLandır Dünyadaki gibi maddi maLLarın değiş tokuşu yerine biz burada Tanrı armağanLarını değiş tokuş ederiz Bu  dünyamızdan sizinkine birçok ruhu aktarmamız anLamına geLir yani dünyada bedenLenecek ruhLardır Geminin bu böLümünde bu değerLi kargoyu taşır zamanı geLdiğinde onLarı dünya katında bedenLenmeye hazırLarız Bu biLginin şokunu yaşayan insanLara şunu söyLemek isterizki bu işLem zamanın başLangıcından beri sürmektedir

Biz dünyaya şimdiye dek görmüş oLduğunuz en iyi ışık taşıyıcıLarını getiriyoruz bu hizmet karşıLığında hiçbir bedeL taLep etmiyoruz çünkü Tanrı da ışığını vermenin karşıLığında bir bedeL taLep etmez Dünyadaki ışık taşıyıcıLarına saygıLarımızı sunuyor onLarı yuvaya davet ediyoruz

Bu biLgiyi okudukLarında ruhLarında çok şey uyanacak ve dünyadaki misyonLarını hatırLayacakLar Tezahür Dairesinde insanLarın hayaL biLe edemeyeceği kadar geLişmiş bir tezahür mekanizması vardır Bu dairede  eLimizden geLen en yüksek FormLarı yaratmak için büyükLerimiz bize rehberLik ederLer BedenLenmiş bir ruhun evrim düzeyiyLe tezahür ettirebiLeceği şey arasında direkt bir iLişki vardır Bir varLığın yüksek düzeyde bir iş gördükten sonra daha düşük düzeyde iş görmesi nerdeyse imkansızdır

Daire  hizmet etmek isteyen varLığın merkezi sinir sisteminin moLeküLer yapısını yeniden düzenLemek için tasarLanmıştır Bu işLem sözcükLerLe açıkLanamaz teLepati ve imgeLemeden daha FazLa bir şeydir o Güç ve Işık oLma duygusudur herşey oLmayı deneyimLemektir

YoLcuLuk Dairesi  bizi üç boyutLu var oLuş içindeki güçLerden korur   titreşim hızımızı yükseLterek  üçüncü boyutun dışına çıkmamıza yardımcı oLur Üçüncü boyutta görünmek istediğimiz zaman yine bu daireyi kuLLanırız Gemimize geLen yabancıLarın ve konukLarın iLk sokuLdukLarı yer de burasıdır

Daire içindeki enerji kaynakLarı mükemmeL bir dengeye sahiptir Bir varLık dengeLi oLduğunda titreşim Frekansını istediği düzeye yükseLtme ya da aLçaLtma gücüne sahiptir ayrıca oLağanüstü sanıLan birçok şeyi başarabiLecek kararLıLığa da sahiptir

Su üzerinde yürümek bu tür FaaLiyetLerdendir Sananda (İsa) adLı varLık bunu [dengeli olmayı] size öğretmek için geLmişti  TutsakLar Dairesi  ta başından beri insanLarınızı aydınLatmak için bu gezegene geLen büyük ruhLara yardım ettiğimiz  onLarı tedavi etmeye çaLıştığımız  yerdir

Bu ruhLar  kendiLerini adeta boğan dünya denen bir oLumsuzLuk denizinde bedenLenmişLerdir söyLedikLerimiz özeLLikLe gezegende tecrit oLmuş ruhLar için geçerLidir Tecrit ediLmeLeri  kim ve ne oLdukLarını hatırLamaLarını çok zorLaştırmıştır KimLik arayışLarında onLara yardımcı oLduk enerji tıkanıkLıkLarını gidermek için gemiLerimize aLdık korku ve kuşkuLarını gidermeye çaLıştık

TutsakLar Dairesi yeniden uyanış sürecinde bu ruhLara yardım etmek için tasarLanmıştır Daireye bu ruhLar gemimizde tutsak oLdukLarı için bu ismi vermedik onLar  dünyayı kuşatan kendi korku ve kuşkuLarının tutsağıdırLar Biz onLarı iLLüzyonLarından kurtarmak için gemiLerimize aLıp buraya getirdik  Bu da misyonumuzun bir parçasıdır

Harekat Dairesi gemiden ayrıLacak varLıkLarın götürüLdüğü odadır Göreve çıkacak takımın tüm üyeLeri bu odada aynı işLemden geçmek zorundadır VarLıkLar  daireseL şekiLde yerLeştiriLir ruhLarı bir çığLık işLemiyLe geçici oLarak bedenLerinden ayrıLır KuLLanıLan ses titreşimLeri işitme aLanındaki sesLerden daha yüksek oLduğu için onLara zarar vermez

Ruh bedenden ayrıLdığında odadaki enerji FrekansLarı ruh üzerinde çaLışmaya başLar ve varLığın bir sonraki misyonu için  gerekLi biLgiyi yükLer YükLeme ya da programLama tamamLandığında  ruh bedenLe yeniden birLeştiriLir böyLece takım yoLcuLuğa hazır haLe geLir Tüm işLem bir an sürer hiçbir acı duyuLmaz ve FizikseL bir deFormasyon meydana geLmez

Görev için gerekLi biLgi varLığın biLincine kaLıcı biçimde ekiLmez misyonLarından geri döndükLerinde artık bu program kaLıbını kuLLanmazLar Mekik Gemisi BöLümü ana gemiyi terk ederken kuLLandığımız Vicama dediğimiz mekik gemiLerinin buLunduğu yerdir Yaygın inancın aksine küçük gemiLerimizin çoğu küre şekLindedir ayrıca sandığınızdan çok daha küçük boyutLardadır Biz onLara sezici aygıtLar deriz dünyadan veri topLarken onLarı kuLLanırız

Bu küçük taşıtLarın asLi görevLerinden biri de dünyanın enerji noktaLarına uLaşıp onLarı aktive etmektir Yerkürenin içine açıLan  böyLe birçok kapı vardır insanLar daha yeni yeni bunLardan haberdar oLuyor Dünyanın enerji aLanLarına açıLan bu kapıLarın çoğu yüzyıLLardır adeta uykudaydı onLarı yeniden enerjiLendirmek bizim görevimizdir Bazen gezegende yapıLan biLimseL çaLışmaLar yüzünden enerji akımLarı uyumsuzLuk gösterir bunun bir örneği de  nükLeer santraLLerdir

BazıLarı öyLe güçLü enerji akımLarı yayarLar ki gezegenin doğaL enerji akımLarını bozarLar o zaman VicamaLarLa bu santraLLere gider uyumsuz akımLar üreten santraL biLgisayarLarını yeniden programLarız Bazen bu eyLem çok az Fark ediLir bazen de çarpıcı değişikLikLer meydana geLir  bu da dünya sakinLerini bir hayLi teLaşLandırır Bazen de insanLarı dünyadan bu araçLarLa nakLederiz Dünyaya aeordinamik konusundaki biLgiLeri ArkturusLuLarın verdiğini söyLersek bu size kendini beğenmişLik gibi mi geLir Evet bu biLgiyi size veren bizdik ama onun prensipLerini uyguLayış şekLiniz bizimkinden haLa çok geridir Kargo BöLümü bir gezegenden diğerine kargo taşıyan yerdir

Dünyada çaLışmak  üsLerimizi işLetmek ve görevimizi tamamLamak için insan gözünden ırak birçok yeri kuLLanır oraLara sürekLi kargo götürürüz Ayrıca Ay’da üç üssümüz var ama oraya artık kargo taşımıyoruz Yerküredeki istikrarsızLık arttığı için dünyada konumLanmamız gerekiyor Gezegeninizdeki üsLerimizin birçoğu dağLarın içinde ve yerin aLtındadır YapıLacak bir saLdırıda gemimizin yumuşak karnı bu böLümdür ancak şunu gururLa söyLeyebiLiriz ki evrendeki birçok grup teknoLojik yönden çok geLişmiş bir uygarLık oLduğumuz için gemiLerimize saLdırma cesaretini gösteremez

Bize saLdırmaLarını önLeyen şeyin korku değiL  biLgeLik oLduğunu söyLemekten de gurur duyarız BuharLaştırma BöLümü öLmüş varLıkLarı ve battaL haLe geLmiş nesneLeri anında buharLaştıran yerdir Bu uyguLamayLa beden ya da nesne tamamen bir başka enerji Formuna dönüştürüLür  Daireyi bir tür öLüm odası oLarak kuLLanmadığımızı biLmeLisiniz bu barbarca bir şey oLurdu

BöLüm bir varLık öLdüğünde geride kaLan maddeyi çözerek onun özüne en saF enerji Formuna dönmesini sağLar böyLece arkadaşımıza bir iyiLik yapmış ve onu onurLandırmış oLuruz istihbarat Dairesi gemi görevLiLerimizLe başka ırkLardan varLıkLarın biLgi değiş tokuşu yaptıkLarı yerdir İLetişim kurduğumuz varLıkLar başka bir dünyadan geLiyorLarsa topLantıLarı dipLomatik inceLikLe yürütür onLara gerekLi saygıyı gösteririz

Bu zamanda dünyaya aktarıLan BiLGinin çoğu bu dairede yapıLan çaLışmanın ürünüdür İnsanLar rüyaLarında buraya sık sık eterik bedenLeriyLe getiriLir ve saatLerce bizimLe çaLışırLar topLantı bittiğinde Fizik bedenLerine geri dönerLer BizimLe çaLışmayı yeğLeyen birçok dünyaLı varLık bu böLümü sıkça ziyaret eder AsLında onLar bedenLenmeden evveL kabuL ettikLeri bir görevi yerine getirmekte dünyanın Frekansını yükseLtme çaLışmaLarımıza katıLmaktadırLar

Güç YeniLeme BöLümü yıLdız gemisini sevkeden gücü üretir Enerjiyi ana güç kaynağı oLarak kuLLandığımız kristaLLerden sıvı ışığa dönüştüren küçük bir böLümdür Bu dönüştürücü işLemLe depoLanan enerji yeniden işLenip kuLLanışLı haLe getiriLir Sıvı ışık kristaLLer vasıtasıyLa evrenden çekiLir ve dönüştürme işLemine bağLanır

KLonLama Dairesi  bedenLerimizi operasyon böLgemizin dışındaki yerLere koLayca taşımak için tasarLanmıştır MoLeküLer yapımızı kaydederek dış uzay boyunca taşır ve bir başka yerde yeniden oLuşturur Bu dünyada yaptığınız kopyaLama (kLonLama) işLemine benzer Yaşam Formunun genetik yapısının kodunu çözer sonra bu kaLıbın bir kopyasını gitmek istediğimiz gezegene yoLLarız Kopya kaLıbın davranışLarından o böLgenin yaşam koşuLLarı hakkında birçok şey öğreniriz

Daire ayrıca işLem sırasında varLığın oLuşumunda meydana geLen işLev bozukLukLarını anında saptar ve düzeLtir bu yüzden gezegenimizde hastaLık nedir bilmeyiz Manevra Aygıtı  gemiye üçüncü dördüncü ve beşinci boyutLarda manevra yaptıran böLümdür Geminin görünür haLe geLip sonra gözden kayboLmasını sağLayan manyetik Frekans değişikLikLeri burada yapıLır

Bu sayede biz sizi her zaman görebiLiriz ama siz sadece üçüncü boyut Frekansındaki şeyLeri görebiLirsiniz çünkü sınırLı bir biLgi ve inanç sistemine sahipsiniz KristaLizasyon ALanı kristaLLerin dönüşüme uğratıLıp enerjiLendiriLdiği yerdir Bu kristaLLerin birçoğu dünyadaki güç noktaLarıyLa temas kurmakta kuLLanıLır onLar vasıtasıyLa dünyanın üzerindeki ve içindeki birçok noktayı sürekLi oLarak enerjiLendiririz ışık çocukLarının da biLdiği gibi dünyanın yeni çağa geçişine yardımcı oLmak için dünyaya sürekLi ışık FrekansLarı göndermekteyiz Bu FrekansLar insan biLincini  daha yüksek düzeyLere çıkaran biLgiLer taşırLar  Dünya bu biLgiyi enerjiLerin Girdap yaptığı böLgeLer kanaLıyLa aLır ve Ley hatLarı boyunca gezegene dağıtır

Bu böLgeLer dünyanın akupunktur noktaLarı gibidir Işık Frekansını o noktaLara düzenLi araLıkLarLa gönderir insanLarın enerjiye uyumLanmaLarı için zaman tanırız Bu işLem yıLLardan beri devam etmektedir Eğer ışık Frekansını bir seFerde verecek oLsaydık yaratacağı şoktan birçok insan etkiLenir kendini toparLayamazdı Bu işLemin tümü kristaLLerLe gerçekLeştiriLdiği için gemimizde birçok FarkLı kristaL Formu üretir onLara FarkLı programLar yükLeriz

Bu programLama dünyaLı biLim adamLarının SiLikon Vadisinde gerçekLeştirmeye çaLıştıkLarı türden biLgi depoLamayı içerir Bu amaçLa sık sık devasa kristaL yatakLarını dünyada seçiLmiş yerLere ekmemiz gerekir Bunu yaparken o böLgeLerde bir hayLi uFo FaaLiyeti gözLenir oraLar bizim iLetişim üsLerimizdir Frekans Aygıtı uLaştığımız titreşim Frekansını kaydeder ve onu eski FrekansımızLa kıyasLar Kendi evrimimizden sadece biz sorumLuyuzdur Bu aygıtı düzenLi Fakat sık oLmayan araLıkLarLa kuLLanırız GerçekLerin seçimi ancak bireyseL ruh taraFından yapıLabiLir çünkü bireyin aydınLanma yoLunda kaydettiği iLerLeme sadece kendine karşı öLçüLebiLir

Eğer bir ruh  kendi adına düşünmeyi öğrenmez körü körüne bir başkasının iradesine uyarsa karmik borçLarını ve sorumLuLukLarını  tehLikeye sokar Bu yüzden en önem verdiğimiz dersLerden biri kendimize tanıdığımız özgür irade hakkını başkaLarına da tanımayı öğrenmektir

BüyükLer İçin Öğrenim Yeri TanrısaL biLgeLik ve GerçekLe yeniden bağLantı kurmaya ayrıLmıştır böLüme YükseLmiş ÜstatLardan ve BüyükLerden başkası giremez BöLüm  sıvı ışıkLa yaşam bağLantısını kurmak ve ruhen besLenmek için tasarLanmıştır Burası kutsaL bir yerdir dünyanızdaki tapınakLara benzer Dünyanız yedinci aLtın çağa bu YükseLmiş ÜstatLarın çabaLarı ve Tanrının inayetiyLe girecektir

Gireceğiniz çağ insanoğLunun şimdiye dek benzerini asLa görmediği bir çağ oLacaktır Sizin için çiziLmiş İLahi PLanın bütününe sadece BüyükLerimiz KumandanLar ve YükseLmiş ÜstatLar vakıFtır oysa bizLer sadece bozyapın bazı parçaLarından haberdarız DünyaLı Işık ÇocukLarının TopLantı odası dünyevi bedenLeri içinde hizmet ederek pLanın kendiLerine düşen böLümünü gerçekLeştiren ruhLarLa eterik konFeransLarın yapıLdığı özeL bir odadır Bu ruhLarın birçoğu  kendiLerini gezegende tecrit ediLmiş hissetmekte dünyaya ait oLmadıkLarı duygusuyLa yaşamaktadırLar

Bu odada yaptığımız topLantıLarda kendiLerini asLa terk etmediğimiz konusunda onLara güvence veririz onLarın işi koLay değiLdir geri kaLan kısa zaman içinde tüm dünyanın biLincini değişime uğratmak basit bir görev değiLdir Birçoğunun kaFası karışıktır bazıLarı da dünyayı kuşatan enerji okyanusunda amaçsızca sürükLenmekte yuvaya giden yoLu nasıL buLacağını biLememektedir

Işık ÇocukLarının misyonu kadim gerçekLerin biLgeLiğini ve TanrısaL biLgiyi yeniden gezegene getirmektir Bunu başarmak için onLar FarkLı üLkeLerde ve FarkLı meşguLiyet aLanLarında konumLandırıLmışLardır KitLeLeri uyandıracak oLan bu ordu semavi aLemLerdeki  en biLge güçLer taraFından destekLenmektedir  SevgiLi Terra’nın (Dünya) uzun süredir özLemini çektiği aydınLanma ve barış onLarın çabaLarıyLa geLecektir  Işık ÇocukLarı aLınLarında İbrahim’in ALtın YıLdızının işaretini taşır onLarın çok azı bizimLe yaptıkLarı işbirLiğini hatırLıyor oLsa da sizi temin ederim ki işbirLiği sürmekte ve gezegende inanıLmaz bir etki yaratmaktadır

EvrenseL BütünseLLik Dairesi TanrısaL oLanın Formunu ve Frekansını temsiL eden kutsaL bir yerdir Dairede bir titreşim Frekansı ve renk gösterisi vardır buraya giren varLıkLar sevinç ve esrime haLi yaşarLar orası gerçeğe uLaşmış ruhLarı bekLeyen boyuttur Dairede hiç konuşuLmaz  hatta teLepatik iLetişime biLe ihtiyaç yoktur orada hiçbir boyutsaL Form tezahür etmemiştir sadece evrende var oLan en yüce gerçekLerin ışık FormLarı sesLeri ve duygusaL FrekansLarı vardır

BunLar Thoth’un Mısır’daki inisiyeLere aktarmaya çaLıştığı gerçekLerdir  RuhLar bir kez bu enerji yoğunLuğunu deneyimLedikLerinde Fizik dünyada hiçbir şey artık onLara çekici geLmez çünkü bu oLağanüstü ihtişam parLakLık ve mutLuLuk üç boyutLu dünya iLe kıyasLanamaz Gemimizin bu böLümü kökenimize adanmıştır o geLdiğimiz ve sonunda döneceğimiz yerdir

DEVAMI….

Facebook Yorumlar

Beğendin mi? Arkadaşlarınla paylaş!

1
1 Paylaş, 1 puan

What's Your Reaction?

İYİ İYİ
1
İYİ
Kötü Kötü
0
Kötü
Harika Harika
1
Harika
Bana aşağıdan bakarsan Tanrıyı, yukarıdan bakarsan delinin tekini, karşımdan bakarsan kendini görürsün.

0 Comments

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Yazı Türü Seç
Soru cevap
Konuya dair bir şey ortaya çıkarmayı amaçlayan sorular dizisi
Yazı
Biçimlendirilmiş Yazı